Iwata – pistola WS-400 EVO Pinifarina [passo 1.3], base