Piku 6348 Kliku – Seggiolino Auto, Gruppo 2/3, Blu, con Sistema FIX